1. Introductie

Met veel genoegen presenteren wij u het Jaarverslag 2021 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Holland, de ARO. Deze elfde editie is net als de voorgaande jaren uitgewerkt als een interactief magazine, waarin de ARO-adviezen uit 2021 in een breder perspectief zijn geplaatst.

Met onze jaarverslagen willen wij niet alleen een samenvatting geven van de plannen waarover is geadviseerd, maar ook meer informatie geven over de ARO, de ARO-leden en de manier waarop de adviescommissie in de praktijk adviseert. De jaarverslagen zijn terug te lezen op de website van de provincie Noord-Holland. Op de pagina van de ARO is praktische informatie terug te vinden, zoals de agenda’s en verslagen van de vergaderingen en eerder verschenen jaarverslagen.

In het nu voorliggende jaarverslag wisselen de ARO-leden van gedachten over ruimtelijke kwaliteit en het advies van de ARO, mede aan de hand van de plannen die in 2021 in de commissie aan de orde kwamen. Op elk van de drie pagina’s met de bijdragen van de ARO-leden is (onder een apart tabblad) ook informatie te vinden over de plannen die worden besproken, inclusief de bijbehorende ARO-adviezen en – voor zover bekend – de stand van zaken rondom deze plannen nadat erover is geadviseerd. Ook zijn de bij de plannen betrokken gemeenteambtenaren gevraagd om een korte reactie op de ARO-advisering. Een aantal reacties is onder de besproken plannen opgenomen.

Zoals gebruikelijk speelt de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie een belangrijke rol bij de advisering door de ARO-leden. De Leidraad geldt als handreiking voor de inpassing van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap en als basis voor de advisering over ruimtelijke kwaliteit.

De plannen die in 2021 aan de ARO zijn voorgelegd en de adviezen hierover zijn geanalyseerd. We kijken daarbij onder meer naar het aantal adviezen per vergadering, de aard van de plannen en het aantal plannen per gemeente. Klik hieronder om de analyse te bekijken. In totaal werden 16 plannen door de ARO beoordeeld, waarvan een aantal meerdere keren. Het merendeel (11 plannen) betrof woningbouwontwikkelingen. Daarnaast werden ook een plan voor een zonnepark, een stroomverdeelstation, een bedrijventerrein, een hotel en een bezoekerscentrum besproken. Een voorzichtige conclusie is dat er meer aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit in de plannen, maar dat er vooral op de aspecten biodiversiteit en duurzaamheid nog veel winst valt te behalen. Daar heeft de ARO herhaaldelijk op gewezen.

Analyse ARO-advisering 2021 Meer over de ARO